Tuyết Nguyễn

Giám đốc vận hành Nền tảng kết nối Đổi mới sáng tạo mở BambuUP