Trịnh Minh Quang

Chủ tịch Hội đồng quản trị VMCG - Giám đốc điều hành VCC - Phó chủ tịch VTI Group