Trần Việt Tùng

Co-founder Hệ sinh thái hỗ trợ khởi nghiệp BestB, Đại diện quỹ đầu tư BestB Capital