Trần Anh Vương

Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Chủ tịch Bắc Việt Group