Phạm Ngọc Huy

Giám đốc đầu tư Vietnam Silicon Valley Foundation