PGS.TS Trương Thị Nam Thắng

Giám đốc Trung tâm Sáng tạo Xã hội và Khởi nghiệp Trường Đại học Kinh tế quốc dân