Nguyễn Minh Cường

Tổng Giám đốc Công ty CP Công nghệ và Dịch vụ Alobase