Lữ Thành Long

Chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần MISA