Huy Phạm

Giám đốc điều hành Qũy Đầu tư Lotte Ventures Vietnam