Đỗ Xuân Tùng

Giám đốc Vùng Tập đoàn P&G, Giám đốc Công ty TNHH Phân phối Tầm Kiều