Đỗ Thị Tú Anh

Phó Giám đốc thường trực Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp (sYs). Giám đốc Doanh nghiệp Xã hội HANOIBA