Đặng Thanh Vân

Founder và chủ tịch HĐQT Công ty CP Thương hiệu và Quản trị Thanhs