Đặng Thanh Định

Tổng Giám Đốc của Minet Asia, Tổng Giám Đốc Bingnet