Đàm Quang Thắng

Chủ tịch Hội đồng Cố vấn Khởi nghiệp ĐMST Quốc gia ẢNH